МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

Публикувано от на Aug 5, 2018 в Новини | 0 коментара

МИГ Белово, Септември, Велинград  с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

ПОКАНА/ОБЯВА

 

МИГ Белово, Септември, Велинград

 с подкрепата на

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

 

     ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

      Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

    Подкрепа за въвеждането на иновации в предприятията от територията на МИГ, попадащи в тематичните области на ИСИС на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.

    Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

      Допустими кандидати:

    Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и имат седалище на територията на МИГ. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

     Допустими са кандидати, осъществяващи дейност във всички отрасли/ сектори, с изключение на изрично забранените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

      Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

     Ще се подпомагат само дейности попадащи в специфичните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/:  ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

     Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица и могат да включват следните дейности:

  1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.
  2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
  3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.
  4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите – това означава консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат; „помощни услуги в подкрепа на иновациите“ означава осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги. Включването на дейности само за консултантски и помощни услуги е недопустимо.

 

Финансови параметри:

Общ бюджет на процедурата е: 400 000 лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

 

Минимален и максимален размер на проекта:

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000 лева

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 166 лева

 

     Интензитет на подпомагане

     Интензитет на финансовата помощ в СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.

 

    Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и https://eumis2020.government.bg

 

     Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.07.2018г. 17.00 часа.

 

      Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.10.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

 

     Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.03.2019г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).

 

     Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

 

     Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Обява 1.1

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »