ПРОГРАМА

Публикувано от на Dec 18, 2018 в Новини | Comments Off on ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

logo1

П Р О Г Р А М А

 

            на еднодневна информационна среща,

свързана с подготовка на проекти по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.  

Дата на провеждане: 09.01.2019г. – 10:30 часа

Място на провеждане: Малка заседателна зала на Хотел „Елбрус“ – град Велинград , ул. „Хан Аспарух“ № 116

10:00 – 10:30 часа Регистриране на участниците
10:30 – 12:00 часа Запознаване с условията за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г –  цели; финансови параметри; допустими кандидати; критерии за оценка; допустими дейности; допустими разходи; изискуеми документи при кандидатстване.
12:00 – 12:15 часа Кафе – пауза
12:15 – 12:45 часа Изготвяне на проект по процедура за подбор на проектни предложения       № BG06RDNP001-19.151  МИГ „Белово, Септември, Велинград“- Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
12:45 – 13:30 часа Начин на подаване на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151  МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ –  представяне на електронната система ИСУН 2020.
13:30 – 13:45 часа Кафе – пауза
13:45 – 15:00 часа Изисквания свързани с изпълнението на мерките по ПРСР – обща

информация за избор на изпълнители, отчитане, плащания.

15:00 – 16:00 часа Дискусия – въпроси и отговори.

 

18.12.2018г.

Мария Иванова Тодорова-Митова

Изпълнителен директор

на МИГ „Белово,Септември,Велинград“         

logo2                                                               

                                                                                                         

Translate »