ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАЗАРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

Публикувано от на Oct 12, 2021 в Нормативни актове | 0 коментара

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАЗАРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Общинско предприятие “СИП и ТИЦ” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Велинград.

/1/ Общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление, стопанисване, експлоатация и поддържане на спортните имоти и пазари, както и за задоволяване потребностите на туристическия бранш и населението от стоки и услуги и за осигуряване на някои общински дейности.

 1. Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Велинград в рамките на предоставените му пълномощия .
 2. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Велинград.
 3. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието “Спортни имоти, пазари и туристически информационен център” .

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 2. /Допълнен с Решение №250/30.09.2021г. ОбС Велинград/ Предметът на дейността на Общинско предприятие “СИП и ТИЦ” е:

 1. Стопанисване, експлоатация и поддържане на спортните имоти и пазари.
 2. Отдаване под наем на незастроени площи, съоръжения, инвентар и услуги.
 3. Организация на     дейността     на     юридическите     и     физическите лица, осъществяващи дейност на спортните имоти и пазари.
 4. Организиране и провеждане на спортни прояви, културно-развлекателни и атрактивни занимания.
 5. Събиране на такси, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.
 6. Други дейности, съпътстващи и подпомагащи дейността на предприятието.
 7. Профилактика
 8. Социално обслужване на социални и учебни заведения
 9. Ученическо почивно дело
 10. Управление и поддържане на имоти публична общинска собственост и свързаните с това дейности, определени с акт на Общински съвет Велинград.
 11. Извършване на хигиенно – битови услуги, необходими и искани от населението на община Велинград.
 12. Информационно обслужване, провеждане на активен маркетинг и реклама на туристическия продукт и експониране на туристическите обекти на туристическа дестинация Велинград на национални и международни туристически изложения.
 13. Стопанисване, експлоатация и поддържане на ОП „СИП и ТИЦ”,
 14. Организиране и управление на дейности, свързани с туристическия продукт на територията на общината, включително: Информационно и екскурзоводско обслужване на туристи; Атракционни услуги, позиционирани в общинска собственост– езеро Клептуза, паркове и други; Туристически изложения, борси и представяния; Пешеходен, културен, фолклорен, еко, познавателен, събитиен и други допустими за юридическия статут на предприятието туризъм;
 15. Подпомага сътрудничеството между институции, организации и други структури в сферата на туризма;
 16. Изпълнява дейности според нормативната уредба за туристическите информационни центрове и Закона за туризъм;
 17. Предоставяне на помещения и/или части от тях под наем или за ползване срещу заплащане;
 18. Организиране и провеждане на курсове, семинари, коктейли и търговски презентации срещу заплащане;
 19. Организация на дейността на юридически и физически лица, които осъществяват дейност на територията на ОП „СИП и ТИЦ”, включително платени: Услуги; Реклами и рекламни материали; Други съпътстващи дейности, свързани с обслужването на клиентите.
 20. Разработване и реализиране на центъра като представител на Община Велинград за проектни предложения в партньорство с други институции, с неправителствени организации, с представители на малкия и среден бизнес.
 21. Поемане на дейността по представяне на Общината и бизнеса на територията на Община Велинград при провеждане на официални срещи и мероприятия, посрещане на гости, делегации и други.
 22. ОП „СИП и ТИЦ”, организира и координира изработката рекламни и информационни материали и извършването на реклама на туристическа дестинация Велинград. Съхраняването и предоставянето на рекламните и информационни материали става със съответна отчетност. Актуализиране и поддържане на текуща информация на интернет сайтове на община Велинград и други организации. Изработване и актуализиране на бази данни, списъци и друг формат информация за икономическите отрасли на територията на община Велинград.
 23. Заплащането на услугите става по утвърдени от Общински съвет цени.
 24. Изпълнение на услуга по социално жилищно настаняване, предоставяне за ползване

         поддръжка на социалните жилища изградени по проект № BG16RFOP001-1.037-  

         00069I01 „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград”.

Чл.3. Общинското предприятие не може да разширява своя предмет на дейност, освен с решение на Общински съвет.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Чл. 4. Общинският съвет приема бюджетна сметка на Общинското предприятие с отчета на същата.

Чл. 5. Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се осъществява от Дирекция “Финанси, бюджет и местни проходи” към Община Велинград.

Чл. 6. Цялостният контрол по изпълнение дейността на ОП “СИП и ТИЦ” се осъществява от Кмета на община Велинград. Той може да делегира своите права със заповед на други лица.

Чл. 7. / 1 / Общинското предприятие “СИП и ТИЦ” ще разчита самостоятелно за всички данъци, такси, вноски и други, като наем, ползване на услуги по предмета на дейност и разходва средства за издръжка и инвестиции съгласно утвърдените по бюджетната сметка на ОП разходи и   съгласно действащата нормативна уредба.

/ 2 / Определя цена на услуга по договор № 150 / 12.05.2008г., освободена от ДДС, с наименование “Достъп до стадион” в размери съгласно решение на общинския съвет.

/3/ Заплащането на услугите става по утвърдени с решение на Общински съвет цени.

Чл. 8. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Велинград.

Чл. 9. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения с бюджетната сметка годишен бюджетен кредит. Доставката на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на ЗОП.

Чл. 10. Директорът и главният счетоводител носят солидарна отговорност за допуснати нарушения на действащите нормативни актове.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11. Общинското предприятие стопанисва и управлява предоставената му общинска собственост .

/2/     Общинското предприятие се ръководи и представлява от директор.

Чл. 12. Кметът на Общината назначава директор на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

Чл. 13. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.

Чл. 14. За осъществяването на своите правомощия, директорът на Общинското предприятие издава заповеди.

Чл. 15. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на Общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях, съгласно Кодекса на труда и утвърденото щатно разписание.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

Чл.16. При   осъществяване   дейността   на   Общинското   предприятие директорът:

 1. Осигурява материали,   консумативи,   съоръжения   и   специалисти   за поддръжка на материалната база, предоставена за ползване.
 2. Управлява предоставеното общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин.
 3. При извършване на строително – монтажни и строително – ремонтни работи на  материалната  база,   следи  за  тяхното   качествено   и  своевременно изпълнение и оказва съдействие на инвеститорския контрол.

Чл.17. Директорът  на  Общинското  предприятие  изготвя  Правилник  за вътрешния ред, вътрешни правила за организация на работната заплата и щатно разписание, утвърдено от Кмета на Община Велинград.

Чл. 18. Директорът организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и го представлява пред контролните органи – Сметната палата,  Данъчна администрация, АДФИ.

Чл. 19. Директорът носи отговорност за своевременното събиране на вземанията на предприятието.

Чл. 20. Директорът на Общинското предприятие има право да сключва договори, както следва:

 • Трудови договори с персонала и граждански договори за

услуги, за които няма назначен щатен специалист за дейности по поддръжка на базата и управление на дейността, определена от Общински съвет и в съответствие с приетия бюджет.

 • Безвъзмездни договори по ЗЗД с обслужващо звено “Общински детски комплекс” и юридически лица с нестопанска цел / общински спортни клубове / за извънучебни мероприятия с деца до 18 години с постоянен адрес на територията на Община Велинград по съгласуван график.

 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 21. / изменен и допълнен с Решение №229/26.05.2016г. на ОбС Велинград, изменен и допълнен с Решение №347/29.09.2016г. на ОбС Велинград, изменен и допълнен с Решение №39/23.02.2017г. на ОбС Велинград/. Организационно – управленската структура и численият състав на предприятието се определят от Общинския съвет, а длъжностното разписание се подписва от Кмет на Общината.

/ 1 / Структура:

ДИРЕКТОР – 1щ.бр.

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР – 1щ.бр.

ЮРИСКОНСУЛТ – 1щ.бр.

ОТДЕЛ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ” – 7 щ.бр.

ОТДЕЛ „ПАЗАРИ” – 10щ.бр.

ОТДЕЛ „БАНИ И ПЛУВНИ БАСЕЙНИ” – 17 щ.бр.

ОТДЕЛ „СПОРТНИ ИМОТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – 10 щ.бр.

ОТДЕЛ „ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ” – 25 щ.бр.

ОТДЕЛ „МАРКЕТИНГ” – 6 щ.бр.

/ 2 / Численост 78 щ.бр. и 18 сезонни

Чл.  22.  Ръководителят  на общинското  предприятие  е  административно подчинен на Кмета на община Велинград.                                                                                                                                     

Чл. 23. При осъществяване предмета на дейност на Общинското предприятие ОП “СИП и ТИЦ” директорът     съгласува     действията     си     с дирекция “Административни дейности и управление на собствеността”, ” Финанси, бюджет и местни проходи ” и с други общински звена, в зависимост от спецификата на дейността.

Чл. 24 Информационна, търговска и обслужваща дейност на базата, стопанисвана от ОП “СИП и ТИЦ” може да се извършва от :

 1. Правителствени и неправителствени организации.
 2. Лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които са производители и дистрибутори.
 3. Физически лица, потребяващи пакета услуги, предлагани от центъра.
 4. Занаятчии и лица, извършващи услуги, регистрирани по съответния ред.
 5. Физически лица, предлагащи уникати.

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52,ал. 2 от Закона за общинската собственост.

/2/ Контролът по изпълнението на Правилника се осъществява от Кмета на Община Велинград или упълномощените длъжностни лица.

Чл. 26. Настоящият правилник влиза в сила от момента на приемането му от Общински съвет – Велинград.

Чл. 27. За нарушения на този Правилник от нарушителите се търси отговорност по Закона за административните нарушения и наказания, Актове за констатирани нарушения се съставят от служители на специализираните служби и Директора на ОП “СИП и ТИЦ”, а наказателните постановления се издават от Кмета на Община Велинград.

Настоящият  Правилник  е  приет  с  решение  на  Общински   съвет  Велинград №48/25.02.2016г., изменен и допълнен с Решение №229/26.05.2016г. на ОбС Велинград, изменен и допълнен с Решение №347/29.09.2016г. на ОбС Велинград, изменен и допълнен с Решение №39/23.02.2017г. на ОбС Велинград, допълнен с Решение №250/30.09.2021г.

                                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

 

 

 

ДИРЕКТОР ОП”СИП И ТИЦ”:

/Георги Минков/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »