Общински пазар

Дейността е насочена към управление и стопанисване на:

  1. Централен пазар за селскостопански стоки

  2. Централен пазар за промишлени стоки

  3. Квартални пазари – Каменица и Чепино

На Централен пазар и обособените части в кварталите се извършва търговия с плодове, зеленчуци, цветя, семена, посадъчен материал, пакетирани хранителни стоки, нехранителни стоки, диворастящи плодове, гъби, билки, мед и пчелни продукти, метли и други селскостопански произведения от растителен произход.

На територията на Общинските пазари търговията се извършва само в наетите терени, сгради, павилиони и маси. Според срока на наемането масите са: постоянни – които се наемат за не по-малко от 1 /един/ месец и оборотни – които се наемат за ден. Разполагането на съоръженията за търговия на всеки един от общинските пазари се извършва в съответствие с предварително изготвена и одобрена схема от Главния архитект на Община Велинград. Свободните терени, сгради, съоръжения за търговия на пазарите могат да бъдат наемани от:

1/ земеделски производители

2/ търговци по смисъла на Търговския закон

Максималното работно време на обособените пазари на територията на Община Велинград обхваща времето от 7.00 до 20.00 часа.

За извършване на търговска дейност наемателите заплащат цени по утвърден от Кмета на Община Велинград Ценоразпис, изготвен на база базисни цени за ползване и наем на сгради и терени публична общинска собственост и Наредба за местни данъци и такси, утвърдени и приети от ОбС Велинград. Сгради и съоръжения: масивни сгради /магазини/ 17 бр. на територията на Централен пазар, покрит пазар плодове и зеленчуци, покрит промишлен пазар, административна сграда, два квартални микропазара. Подвижните търговски съоръжения /маси/ са 223бр., от тях 122 са селскостопански. Търговските места са 333 бр.

 

Translate »